0

پینوکیو

ابتدا بازیکنان به صورت دایره می ایستند و پاهایشان را کنار هم در مرکز خودشان قرار می دهند. سپس شروع…