0

سفر در تاریخ: تاریخچه اسباب بازی

هفته نامه پنجره نوشت: ایده اولیه این یادداشت بر این مبنا قرار گرفت که اسباب‎بازی‎‎ها، به‎عنوان کالا‎‎هایی که توسط کودکان…

0

پینوکیو

ابتدا بازیکنان به صورت دایره می ایستند و پاهایشان را کنار هم در مرکز خودشان قرار می دهند. سپس شروع…