آغوزبازى

0

برای پیدا کردن حریف بچه ها در کوچه فریاد می زنند البازی یا به تالشی ویزه بازی و به این صورت بازیکنان جمع می شوند و برای شروع از یکی از روش های زیر استفاده می کنند:

  1. شیر یا خط می اندازند
  2. تر یا خشک ( فیلی یا خشک)

سپس نقطه معینی را مشخص می کنند و بازیکنان تیله(یا گردو) خود را به آن نقطه می اندازند و به ترتیب گردوی هرکسی به هدف نزدیک تر باشد به درجات زیر را می رسد:

  1. پیشم : استاد
  2. نیشم : اول
  3. دوم نیشم : دومم
  4. سوم نیشم : سومم

نحوه دیگر آغوزبازی

بازیکنان هر یک چند گردو (بسته به قرار داد) به ترتیب در یک صف می کارند و در فاصله معین می ایستند و با تیره به سوی گردو نشانه می روند ، باید تیره آن چنان بر سر گردوها بخورد که یکی از گردوها حداقل به اندازه یک پا (از پنجه تا پشنه) از صف گردوها دور شود.بازیکنان در فاصله معین می ایستند و هر یک گردوی خود را به دیوار می کوبند . اگر فاصله گردوی دومی با اولی به اندازه یک وجب باشد دومی برنده است و گردو می گیرد.

منبع:www.tebyan.net

اشتراک.

پاسخ دهید