ال کاپیتان

0

سبک:بامزه -خانوادگی-حافظه ای-حرکتی

زمان: ۱۵- ۳۰ دقیقه

تعداد:۲ تا ۶ نفر

جوایز:ندارد

تولید:شرکت گیگامیک-فرانسه

ال کاپیتان در سه گام

گام اول(هدف): همه بازیکن ها یک سری مشابه از کارت های دزدان دریایی (یک دست ۱۲ تایی از یک رنگ)  را به رو در مقابل خود دارند. هر کارت یک تصویر است و بازیکنان باید جای هر تصویر را به خاطر بسپارند. سپس این کارت ها به پشت برمیگردند. هر بازیکنی در نوبت خود یک کارت از ستون کارت ها میکشد که یکی از تصویرها را نشان میدهد. اکنون هر بازیکنی باید به یاد آورد که تصویر در پشت کدام یک از کارت های به پشت برگشته اش قرار گرفته و به سرعت کشتی خود را بر روی آن کارت گذاشته و دستش را نیز بر روی ستون کارت های کشیدنی بگذارد. پس از این که بررسی شد که چه کسی پاسخ درست داده سکه های طلا بین سریع ترین افراد تقسیم خواهد شد. در پایان بازی، بازیکنی که بیشترین تعداد سکه ها را به دست آورده باشد، بازی را میبرد.

گام دوم(قانون): محتویات هر بازیکن یک سکه طلا سک دسته دوازده تایی از کارت دزدان دریایی از یک رنگ مشخص و کشتی مربوط به همان رنگ را دریافت میکند. سه کارت کاپیتان ویژه به نام های طوفان (Storm)، دوربین (Spyglass) و راجر بازیگوش (Jolly Roger) را جدا کنید. سیزده کارت از کارت های کاپیتان را به صورت اتفاقی انتخاب نموده و با سه کارت ویژه بر بزنید و یک ستون شانزده تایی از کارت های کاپیتان تشکیل دهید.

بقیه کارت های کاپیتان به جعبه برمیگردند و در بازی استفاده نمیشوند. هر بازیکن دوازده کارت خود را بر زده و به رو طوری در مقابل خود قرار میدهد که یک مستطیل سه در چهار تشکیل شود. در هنگام چیدمان کارتها باید به ترتیب کشیده شدن کارت ها احترام گذاشت و نباید جای آنها را تغییر داد. سپس زمان سنج شنی سر و ته میشود. هر بازیکنی یک دقیقه وقت دارد تا جای کارت های خودش را به خاطر بسپارد. بعد از پایان یک دقیقه همه بازیکنان همزمان همه کارت های خود را به پشت برمیگردانند.

میتوانید بازی را با بزرگترین بازیکن شروع کنید. او به سرعت کارت بالای ستون کارت های کاپیتان را کشیده و رو میکند به طوری که همه بازیکنان بتوانند آن را ببینند. اکنون همه بازیکنان از جمله خود بازیکنی که کارت را رو کرده است باید کشتی خود را بر روی یکی از کارت های خود که فکر میکنند با کارت رو شده همخوانی دارد بگذارند. به محض این که یکی از بازیکنان کشتی خود را روی یکی از کارت هایش قرار داد، دست خود را بر روی ستون کارت های کاپیتان میگذارد و همان جا نگه میدارد.

وقتی که همه کشتی ها روی کارت ها قرار گرفتند و همه بازیکنان دست های خود را بر روی ستون کارت ها گذاشتند کارت اول به بازیکنی که پیش از دیگران دست خود را بر روی ستون کارت ها گذاشته، کارت دوم به نفر بعد از او و کارت آخر به کند ترین بازیکن داده میشود. بقیه بازیکنان کارتی نمیگیرند.

سپس پاسخ ها بررسی میشود. هر بازیکن کارت زیر کشتی خود را رو میکند و تصویر آن با تصویر کارت کشیده شده از ستون کارت های کاپیتان مقایسه میشود. اگر دو تصویر همخوانی نداشته باشند بازیکنی که اشتباه کرده باشد باید یک سکه طلا از گنجینه خود را پس بدهد. اگر بازیکنی سکه ای نداشته باشد جریمه ای هم نمیپردازد.

اگر دو تصویر همخوانی داشته باشند هر بازیکنی که پاسخ درست داده باشد بر اساس جدول زیر سکه میگیرد:

بازیکنی که (کارت اول) را در دست دارد، ۳ سکه طلا میگیرد.

بازیکنی که (کارت دوم) را در دست دارد، ۲ سکه طلا میگیرد.

بازیکنی که (کارت آخر) را در دست دارد، هیچ سکه ای نمیگیرد.

بقیه بازیکنان هرکدام یک سکه طلا میگیرند.

گام سوم(نکته):پس از کشیدن کارت کاپیتان همه افراد باید کشتی خود را روی یکی از کارت های دزد دریایی خود بگذارند و در ضمن دست خود را روی ستون کارت های کاپیتان بگذارند.

خرید محصول

اشتراک.

پاسخ دهید