معما

معما چیزی نیست جز مسائلی که به طور استادانه طرح‌ریزی شده و برای حل آنها نیاز به ایده‌سازی داریم. در واقع حل معما مانند نرمشی است که به عضلات مغز و ذهنمان می‌دهیم تا تقویت شده و در حل مسائل واقعی زندگی روزمره یاری‌مان نمایند.

ب فلزی               کاغذی                 چوبی