کاریبوکمپ

1

سبک: بامزه-خانوادگی-مناسب مهمانی-کارتی

زمان۳۰-۱۵ دقیقه

تعداد:۳ تا ۷ نفر

جوایز:ندارد

تولید:شرکت گیگامیک-فرانسه

کاریبوکمپ در سه گام

گام اول( هدف) :هدف در این بازی این است که تمام کارتهایی که در دستتان دارید به شکل یک حیوان دربیاورید و سپس بدون اینکه دیگر بازیکنان متوجه شوند به هم تیمی خود اعلام کنید که چه حیوانی را جمع کرده اید و امتیاز بگیرید.هر کسی زودتر به امتیاز نه برسد برنده است.

گام دوم قوانین:اجزای بازی:  ۴۹ کارت حیوانات (هفت کارت از هفت نوع حیوان)، هشت کاشی گرد حیوانات به همراه نشانه های آنها، هفت کارت دیده بان (همگی به یک شکل هستند)، شش کارت تیم (دو کارت دامپزشک، دو کارت جنگلبان، دو کارت عکاس)، یک کارت کایوت)، هفت صفحه امتیاز، یک بوقدر ابتدای بازی باید هم تیمی ها مشخص شوند. برای این کار از کارت های تیم استفاده میکنیم بسته به اینکه تعداد افراد شرکت کننده در بازی چند نفر هستند به روش زیر کارت تیم ها را جدا میکنیم:

بازی سه نفره: یک جفت کارت تیم+ یک کارت کایوت

بازی چهار نفره: دو جفت کارت تیم

بازی پنج نفره: دو جفت کارت تیم+ یک کارت کایوت

بازی شش نفره: سه جفت کارت تیم

بازی هفت نفره: سه جفت کارت تیم+ یک کارت کایوت

پس از جدا کردن کارت تیم بر اساس تعداد نفرات، کارتها را بر بزنید و به هر نفر یک کارت بدهید پس از این کار کارت ها رو میشوند و افرادی که کارت مشابه دارند هم تیمی میشوند و در مواردی که تعداد افراد شرکت کننده فرد است و کارت کایوت هم در بازی است، کسی که کارت کایوت به او رسیده هم تیمی ندارد و تکی بازی میکندپس از اینکه هم تیمی ها مشخص شدند، بوق بازی را وسط بازی قرار دهید و کاشی های گرد حیوانات را در اطراف آن بچینید. به هر نفر یک کارت امتیاز بدهید. سپس نوبت به توزیع کارت حیوانات میرسد. کارتهای حیوانات را به همراه کارتهای دیده بانی بر بزنید و به هر نفر پنج کارت بدهید اگر کارت کایوت در بازی بوده و یک نفر بدون هم تیمی بازی میکند به این بازیکن شش کارت حیوان بدهید. سپس از دسته کارتهای حیوانات بسته به تعداد بازیکنان کارت برداشته و وسط بازی بگذارید.

سه بازیکن: سه کارت حیوانات

چهار یا پنج بازیکن: چهار کارت حیوانات

شش یا هفت بازیکن: پنج کارت حیوانات

بقیه کارت ها در یک دسته به پشت کنار بازی قرار داده میشوند.

برای شروع بازی یک نفر بلند اعلام میکند (کاریبو کمپ) و بازی شروع میشود. در شروع بازی کارتهای حیوانات وسط بازی رو میشوند و بازی به این شکل پیش میرود که هر یک از بازیکنان کارتهای حیوانات خود را با کارتهای حیوانات وسط بازی عوض میکند. تمام بازیکنان به صورت همزمان با توجه به قوانین زیر شروع به عوض کردن کارتهایشان میکنند.

۱- بازیکنی که میخواهد کارتش را عوض کند ابتدا کارت حیوانی که میخواهد عوض کند باید زمین بگذارد و سپس یکی از کارتهای روی زمین را بردارد

۲- کارتهای دیده بانی را نمیتوان جابه جا کرد

عوض کردن کارتها تا زمانی ادامه پیدا میکند که:

۱- تمام بازیکنان همه جابه جایی های مورد نظرشان را انجام داده باشند و دیگر کسی نخواهد کارتش را با کارتهای وسط بازی عوض کند که در این صورت تمام کارتهای وسط بازی جمع میشوند و کارتهای حیوانات جدید وسط بازی میگذاریم

یا

۲- یکی از بازیکنان یک کارت دیده بانی بیاندازد و بلند اعلام کند (دیده بانی) که در این صورت به محض اعلام (دیده بانی) هیچ کس نمیتواند کارتش را با کارتهای وسط بازی جابه جا کند

در این موقعیت باید کارهای زیر انجام شود:

  • بازیکنی که یک کارت دیده بانی انداخته است باید یک کارت حیوانات یا از کارتهای حیوانات وسط بازی (کارت هایی که رو هستند و با کارتهای بازیکنان جابه جا میشدند) بردارد و یا یک کارت از روی دسته کارتهای حیوانات (دسته کارت حیوانات که به پشت هستند و هنوز رو نشده اند) بردارد و به دست خود اضافه کند.
  • زمانی که یکی از بازیکنان کارت دیده بانی را وسط انداخت دیگر هیچ جابه جایی بین کارتهای حیوانات انجام نمیشود و در این موقع اگر کسی کارتش را زمین انداخته ولی هنوز کارتی برنداشته باید یک کارت از روی دسته کارتهای حیوانات بردارد.
  • تمام کارتهای وسط بازی جمع میشوند و یک سری کارت حیوانات جدید وسط بازی گذاشته میشود.

پس از گذاشتن کارتهای حیوانات جدید وسط بازی، دوباره بازی به شیوه قبل ادامه پیدا میکند. هدف از جابه جایی کارتهای حیوانات این است که تمام کارتهای حیواناتی که دستمان هستند را به شکل یک حیوان در بیاوریم. وقتی که توانستیم این کار را انجام دهیم در قدم بعدی باید سعی کنیم به هم تیمی خود بدون اینکه دیگران متوجه بشوند بگوییم که دستمان جور شده و اینکه چه حیوانی را جمع کرده ایم. برای این کار باید به کاشی های گرد اطراف بوق دقت کنیم برای نشان دادن هر حیوان به هم تیمی خود باید از علامت ویژه ای استفاده کنیم که روی این کاشی ها نشان داده شده. در صورتی که هم تیمی ما یا یکی از رقبا متوجه اشاره ما بشود و بوق را بردارد اتفاقات زیر میافتد:

در صورتی که هم تیمی ما متوجه اشاره ما بشود باید سریع بوق را بردارد و بزند و سپس بوق را روی حیوانی که فکر میکند هم تیمی اش جمع کرده قرار دهد. در صورتی که درست فهمیده باشد به هر کدام از افراد تیم دو امتیاز میرسد.

در صورتی که هم تیمی ما متوجه اشاره ما بشود اما مطمئن نباشد که منظور ما کدام حیوان است باید سریع بوق را بردارد و بزند و سپس بوق را روی کاشی گردی بگذارد که عکس همه حیوانات را دارد. در صورتی که درست فهمیده باشد به هر کدام از افراد تیم دو امتیاز میرسد.

در صورتی که یکی از رقبا ما را در حال اشاره به هم تیمی مان ببیند باید سریع بوق را بردارد و بزند در صورتی که بداند که ما کدام حیوان را جمع کرده ایم باید بوق را روی آن حیوان بگذارد. اگر درست گفته باشد دو امتیاز میگیرد (اما امتیاز در این صورت فقط به فرد اختصاص پیدا میکند اما هم تیمی اش امتیازی نمیگیرد).

در صورتی که یکی از رقبا ما را در حال اشاره به هم تیمی مان ببیند باید سریع بوق را بردارد و بزند اما در صورتی که نداند که ما کدام حیوان را جمع کرده ایم باید بوق را روی کاشی گردی که تمامی حیوانات در آن نشان داده شده بگذارد و اعلام کند که چه کسی تمام کارتهای حیواناتش را به یک شکل در آورده در صورتی که درست گفته باشد یک امتیاز میگیرد (اما امتیاز در این صورت فقط به فرد اختصاص پیدا میکند اما هم تیمی اش امتیازی نمیگیرد).

در صورتی که هم تیمی ما به اشتباه تصور کرده باشد که ما به او اشاره کرده ایم و بوق را بزند به تمامی رقبا یک امتیاز میرسد اما به ما و هم تیمی مان امتیازی نمیرسد

در صورتی که یکی از رقبا به اشتباه فکر کرده باشد که مچ یک نفر را در حین اشاره به هم تیمی اش گرفته و بوق را بردارد و بزند به تمام افراد به جز خود آن فرد که بوق را برداشته یک امتیاز میرسد

در نهایت کسی که به امتیاز نه برسد برنده است

گام سوم نکته:در صورتی که تعداد بازیکنان فرد باشد، یک نفر کارت کایوت را خواهد داشت و بدون هم تیمی و به صورت انفرادی بازی میکند. به این فرد هنگام پخش کردن کارت ها شش کارت داده میشود. او باید بدون هم تیمی بازی کند و باید به جای پنج کارت شش کارت حیوانات یک جور جمع کند اما مزیتی که دارد این است که وقتی که دستش کامل شد میتواند بوق را بردارد و بزند و دو امتیاز بگیرد بدون اینکه بخواهد با اشاره به هم تیمی اش او را متوجه کند.

 خرید محصول

اشتراک.

۱ دیدگاه

پاسخ دهید